SPLOŠNI POGOJI za objavo oglasov/člankov podjetja Multimedijsko ustvarjanje, Denis Komen s.p.

 1. Naročila za objavo se sprejemajo izključno v pisni obliki, prav tako tudi vse morebitne spremembe in dopolnitve. S potrditvijo naročila objave, naročnik sprejema in se strinja s splošnimi pogoji.
 2. lzvajalec si pridržuje pravico zavrniti naročilo oglaševanja, v kolikor ima naročnik neporavnane zapadle obveznosti do izvajalca
 3. Objava je naročena z dnem pisne ali ustne potrditve naročila objave s strani naročnika, ter ob plačilu računa.
 4. Oglas/članek mora biti predložen do dneva, ki je naveden za oddajo materiala za prihodnjo objavo. V primeru zamude dostave ima izvajalec pravico zavrniti objavo oziroma objaviti prejšnji oglas/članek. Stroški se obračunajo naročniku.
 5. Oglasi/članki morajo biti izdelani skladno z navodili izvajalca. V primeru nepravilno izdelanih oglasov/člankov izvajalec ne odgovarja za izgled.
 6. Oglasi/članki morajo biti oddani v elektronski obliki (PDF, TIFF, EPS, Al) resolucije 300 dpi. Vse pisave morajo biti v krivuljah,vse bitne slike v CMYK. Prostor oglasa/članka izbere izvajalec.
 7. Naročilo objave oglasa/članka je mogoče brez stroškov pisno odpovedati najmanj 30 dni pred naslednjo izdajo,ki je navedena v terminskem planu. Za odpoved znotraj tega termina je naročnik dolžan plačati nadomestilo v višini 50% naročenega s pogodbo dogovorjenega mesečnega zneska za oglas.
 8. lzvajalec se obvezuje, da bo objavil oglas/članek naročnika pravočasno in skladno s potrjeno ponudbo. Naročnik se v tem primeru odpoveduje vsem odškodninskim terjatvam do izvajalca iz tega naslova.
 9. lzvajalec lahko preloži izdajo za 10 dni, če je izdaja motena zaradi nepredvidljivih okoliščin ali višje sile oz , če izvajalec določi tako.
 10. lzvajalec ne lektorira oglasov/člankov.
 11. lzvajalec lahko zavrne objavo oglasa/članka, če ta ne ustreza standardom za objavo (Slovenski oglaševalski kodeks), oziroma si pridržuje pravico, da zavrne naročilo zaradi dogovorov o ekskluzivnem oglaševanju z drugimi naročniki.
 12. Za pravne posledice, ki bi izhajale iz objave,odgovarja izključno naročnik in se zavezuje, da bo izvajalcu povrnil vso škodo, ki bi mu nastala zaradi zahtevkov tretjih oseb.
 13. Naročnik se zavezuje, da bo sodeloval pri vseh morebitnih sporih in postopkih, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve naročnikovega naročila (oglasa/članka ). ter da jih bo vodil in poskrbel za zaščito interesov izvajalca in kril nastale stroške .
 14. Naročnik soglaša, da sme izvajalec uporabljati in obdelovati podatke, ki ji h je prejel ob naročilu, za potrebe nadaljnjega trženja svojih produktov.
 15. Morebitne spore bosta stranki skušali rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo spore reševalo pristojno sodišče v Novi Gorici.
 16. Splošni pogoji veljajo do preklica, oziroma,če je v pogodbi določeno drugače.
 17. lzvajalec si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev, o čemer mora vsaj 15 dni pred začetkom veljavnosti sprememb objaviti na spletni strani.
 18. Splošni pogoji veljajo od 1.1.2015.

 

Multimedijsko ustvarjanje, Denis Komen s.p.