PRAVILNIK NAGRADNE KRIŽANKE za edicije:

  • Kraški utrip marec 2015 (oziroma mesec in leto tekoče izdaje)
  • Obalni utrip junij 2015(oziroma mesec in leto tekoče izdaje)

1. člen:
Organizator nagradne igre
Organizator nagradne križanke v reviji »Kraški utrip« je Topis Mojca Babuder s.p., Križ 11, 6210 Sežana.

2. člen: Namen nagradne igre
Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene bralcev Kraškega utripa in obiskovalcev spletnega strani kraskiutrip.si

3. člen: Objava nagradne igre
Nagradna igra bo objavljena v časopisu Kraški utrip, na spletni strani www.kraskiutrip.si ter drugih informativnih materialih v povezavi s Kraškim utripom.

4. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki pravilno izpolni nagradno geslo in vse zahtevane podatke vpiše na kupon nagradne križanke ter ga najkasneje do datuma objavljenega ob križanki pošlje na naslov: Kraški utrip. Križ 11, 6210 Sežana s pripisom »Nagradna križanka« ali pa geslo odda preko e-pošte igra.utrip@gmail.si. V žrebanje bodo vključeni le kuponi (ter obrazci) s pravilno vpisanim geslom in izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki. Vsak lahko sodeluje, kolikor krat želi. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna križanka s kuponom za sodelovanje v nagradni igri se od pričetka nagradne igre nahaja v časopisu Kraški utrip, časopisi pa se brezplačno deli na področju Krasa, sodelujete pa lahko tudi preko spletnega obrazca oziroma z oddajo odgovora preko e-pošte. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p. – ji v akciji ne morejo sodelovati. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

5. člen: Žrebanje in razglasitev nagrajenca
Žrebanje nagrajencev bo 20-tega v mesecu izdaje v prostorih izvajalca (oziroma na dan, ki je objavljen ob križanki), v prisotnosti 3-članske komisije. Nagrajenci bodo v roku enega tedna objavljeni oziroma obveščeni na enega izmed kontaktnih podatkov, ki so jih navedli v kuponu.

6. člen: Nagrada
Nagrajenci bodo lahko objavljeni v naslednji številki Kraškega utripa oziroma na spletni strani www.kraskiutrip.si. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrada ni izplačljiva v denarni protivrednosti. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.

7. člen: Komisija
Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:
• Mojca Babuder – predsednica komisije,
• Borut Babuder – član komisije,
• Anja Čebron – članica komisije.

8. člen: Prevzem nagrade
Potrdilo za prevzem nagrade oziroma nagrada bo izžrebanemu nagrajencu v roku 30 dni poslano po pošti na naslov, naveden na kuponu za nagradno križanko.

9. člen: Prijava nagrade davčnemu organu
Ker vrednost glavne nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke, prav tako nagrajenec nagrade ne prijavi v davčno osnovo v davčnem letu.

10. člen: Obvezujoča pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.kraskiutrip.si/pravila. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11. člen: Sprememba pravil
Organizator nagradne igre Topis Mojca Babuder s.p., Križ 11, 6210 Sežana, si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če za to obstajajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

12. člen: Zasebnost in varstvo podatkov
Organizator nagradne igre Topis Mojca Babuder s.p., Križ 11, 6210 Sežana, se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabljal jih bo izključno za namene nagradne igre. Udeleženec nagradne igre z dopisanimi osebnimi podatki daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre in drugega obveščanja v zvezi z novostmi podjetja Topis Mojca Babuder s.p., Križ 11, 6210 Sežana.

13. člen: Ostale določbe
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

14. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Sežani.

15. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati s 1. 2. 2015.

V Križu, 1. 2. 2015.
Topis Mojca Babuder s.p.