Page 8 - Goriški utrip april 2017
P. 8

Kako lahko hipnoza


  spodbudi vašo samozavest in


  izboljša vašo kariero?


  Hipnozo in hipnoterapijo se med  ki se vmešavajo z napredovanjem  prekinjen in seja hipnoze se konča.
  drugim uporablja tudi za doseganje   v karieri. Na primer, ko nekdo nima  Primer si oglejmo z uporabo
  večje stopnje ambicij, motivacije in  ambicij, je to pogosto posledica  scenarija s strahom pred zavrnitvijo.
  samozavesti, ki vam lahko pomaga  nerazumevanja   ali  ne  videnja  Ko oseba prestane stopnji indukcije
  uspeti na različnih življenjskih  nagrade, ki osebo čaka po doseganju  in poglabljanja je čas za točko,
  področjih.               nečesa  pomembnega.   Hipnoza   ko jim scenarij pove, kaj morajo
                      naslavlja negativna čustva, strahove  prispevati na svojem delovnem
  V času kariere lahko ljudje skačejo  in potlačene stvari, predsodke ter  mestu in kakšne so priložnosti, ki
  z ene službe na drugo, saj iščejo  vse skupaj nadomesti s pozitivno  jih morajo zgrabiti. Če zamudijo
  delo, ki je zadovoljivo in dopolnjuje  okrepitvijo.             napredovanje na delovnem mestu,
  njihove določene cilje. Včasih pa se                     je to popolnoma v redu. Na njih
  ljudje znajdejo v službi, ki jo ljubijo,  Proces  hipnoze  posameznika   namreč čaka boljša priložnost. Če
  a preprosto nimajo tistega, kar  poteka po korakih, ki vodijo do  nove službe nikoli ne boste poskušali
  bi prineslo napredek. Mnogokrat   spremembe. Vse se začne s     doseči ne morete vedeti, kakšne
  jih omejuje tudi sramežljivost,   postopkom   sporočanja,  ki  se  priložnosti pravzaprav zamujate.
  pomanjkanje samozavesti, nizke    imenuje   indukcija.  Sproščen   Takšna vrsta dialoga daje spodbudo
  ambicije, strah pred zavrnitvijo,  občutek je nato povečan na stopnji   za poskušanje in sporočilo, da
  nizko raven energije, pomanjkanje  poglobitve. To je točka, na kateri  do zavrnitev vedno pride, a niso
  osredotočenosti, strah pred javnim   se lahko predstavi scenarij. Gre za  konec sveta. Bistveni del vsega je
  govorjenjem in pomanjkanje veščin.   osrčje hipnoze, kjer so negativne  poskušanje.
  Ti ljudje so tisti, ki lahko uživajo v  misli zamenjane s pozitivnimi,
  koristih hipnoze, ki bo tlakovala pot  ki bodo vodile do ukrepanja.   Hipnoterapija  ali  samo-hipnoza
  po njihovi karieri.          Naslednja je stopnja amnezije, ki  sta izjemno učinkoviti metodi za
                      hipnotizirani osebi omogoča, da   izvajanje novih idej o napredovanju
  Vsi ti »pogoji« ali fobije so povezani  na zavestni ravni pozabi na to,  v karieri. Pomemben vidik je, da se
  z občutkom vtisa. Gre za mentalno   kar jim je bilo povedano, da lahko  mentalne ovire, ki otežujejo pot do
  sliko, v kateri se vidijo posamezniki  informacije popolnoma prevzame   uspeha, lahko odpravi s pomočjo
  in  je  pogosto  neutemeljena.   podzavest in tako sporočilo prejme   hipnoze.
  Hipnoza je še posebej učinkovita pri  brez kakršnega koli analitičnega
  spreminjanju teh miselnih vzorcev,  vmešavanja.  Trans  je  končno       Irena Tul, hipnoterapevtka


            DEVICA (23. 8. - 22. 9.)
            Po eni strani bo vse zrelo za spremembo, po drugi se bo nekaj odvijalo preveč počasi. Na osebnem
            področju boste na marsikaj gledali zelo racionalno in stvari, ki ste jih še nedavno tolerirali ali sprejemali brez
            težav, bodo kar naenkrat pridobile drugačen pomen. Do nekoga boste zahtevni, vendar boste zahtevni
            tudi do sebe. Imate odprte vse možnosti, da izboljšate svoj osebni položaj. Odločajte se racionalno.            8     Goriški utrip    informacije in marketing  031/705 888    kontakt@3utrip.si    www.3utrip.si
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13